KORUMA KURULU

Koruma Kurulları Nedir?

5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulları Kanunu kapsamında kurulan ve yeniden suç işlemenin önlenmesi ve suçtan zarar görenlere verilen zararın telafi edilmesinde önemli görevleri olan koruma kurulları; suçtan zarar görenler ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere “yardımcı olmak” üzere teşekkül edilmiştir.

Yeniden suç işlemenin önlenmesi ve mağdura verilen zararın telafi edilmesinde önemli görevleri olan koruma kurulları; suçtan zarar görenlerin suç nedeniyle karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının giderilmesi, suçun etki ve sonuçlarının en aza indirilmesi ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla gereksinim duydukları konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak onlara destek olmak üzere kurulmuştur.

Koruma Kurullarının Görevleri Nelerdir?

Kurulların görevleri şunlardır:

1- Suçtan zarar gören kişilerin suç nedeniyle karşılaştıkları, sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunların çözümünde yardımcı olmak.

2- Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında, işyeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak.

3- Ceza infaz kurumundan salıverilen çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak; salıverilen diğer hükümlülere de bu konuda yardımcı olmak.

4- Suçtan zarar gören veya ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülere öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak.

5- Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Koruma Kurulları Üyeleri Kimlerden Oluşur?

-Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısı,

-Baro temsilcisi,

-Belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı,

-Denetimli serbestlik  müdürü,

-Ceza infaz kurumu müdürü,

-Millî eğitim müdürü,

-Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilcisi,

-Teşkilatı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu müdürü,

-Ziraat ve Halk Bankası müdürleri,

-Varsa ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği yöneticileri ile varsa kamuya ait fabrikalar

-İstekleri hâlinde o yerde şubesi bulunan kamuya yararlı dernek veya vakıflar ve özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcilerinden Cumhuriyet başsavcısı tarafından uygun görülenlerin katılımı ile oluşur.

Koruma Kurullarına Nasıl Başvurulur?

Kurullara; Suçtan zarar görenler, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler ile bunların kanunî temsilcileri veya avukatları başvurabilir. Koruma kurullarına başvurular, ilgililer tarafından dilekçe ile yerleşim yerindeki denetimli serbestlik müdürlüğüne yapılır.

Başvuruda; başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge, yerleşim yeri belgesi, suçtan zarar gören kişiler bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı veya soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için "Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu", talep konusu dikkate alınarak ekonomik durumunu gösteren belgeler, varsa Türkiye İş Kurumu kayıt belgesi veya numarası ile eğitim veya mesleki durumunu gösterir belge ve  denetimli serbestlik müdürlüğünce gerekli görülen diğer belgeler istenir.

Koruma Kurullarına Yapılan Başvurular Nasıl Değerlendirilir?

Eksik belgesi bulunmayan başvurular en kısa sürede denetimli serbestlik müdürlüğünce incelenir ve en yakın kurul toplantı gününe kadar hazır hale getirilir.

Koruma Kurulları kişinin talebini değerlendirirken; dosyasını göz önünde bulundurur ve talebe bağlı kalmaksızın en uygun yardımı sağlar.

Talep edilen yardımla ilgili proje, sertifika veya çalışmalar mutlaka istenir ve bunlar kişi ile birlikte değerlendirilir. Kişinin yapması gereken çalışmalar veya katkı sağlayacağı hususlar gözden geçirilir ve kişilerin çalışmalara aktif olarak katılımı sağlanır.

Kişilerin talepleriyle ilgili çalışmalar, bir ay içerisinde tamamlanarak en yakın koruma kurulu toplantısında görüşülmesi sağlanır.

Koruma Kurullarınca Hazırlanan Projeler Nelerdir?

Koruma kurulu çalışmalarının önemli bir kısmını mesleki eğitim projeleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda; suçtan zarar görenler ile ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin iyileştirilmesi, topluma kazandırılması ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla başta Türkiye İş Kurumu olmak üzere çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak iş ve meslek edindirme projeleri hazırlanmaktadır.