MADDE BAĞIMLILIĞI

Türk Ceza Kanunu’nun 191.maddesi uyarınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kanun koyucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişiyi, aslında tedavi ve terapiye ihtiyaç duyan bir kişi olarak görmüş, kişinin hapis ile cezalandırılması yerine  tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması; uyuşturucu madde ktabul eden veya bulunduran kişi hakkında ise kişinin yine hapis ile cezalandırılması yerine sadece denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması gerektiğini kabul ederek kişiye ikinci bir şans vermiştir.

Tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranan kişi hakkında açılmış olan kamu davasının düşmesine karar verilir.  Ancak tedbirin uygulanmasında başarısız olan kişiler için mahkemece hapis cezasına karar verilebilir.

Türk Ceza Kanunu’nun 191.maddesi kapsamında verilen “tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri veya sadece denetimli serbestlik tedbirinin” uygulanması aşamasında izlenecek yol:

1- Hakkınızda tedavi kararı verilen kişi sevk tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tedavi için sevk edilmiş olduğu  Hastaneye/tedavi merkezine/tedavi kurumuna başvurmak, tahlilleri usulüne uygun olarak vermek, görevlilerin talimatlarına ve hakkında hazırlanan tedavi programına uygun davranmak zorundadır.

2- Kişi Tedavi ve denetimli serbestlik kararlarının infazı sırasında herhangi bir problem ile karşılaşırsa, öncelikle dosyasını takip eden vaka sorumlusu ile görüşmeli, Vaka sorumlusuna ulaşamaması halinde denetimli serbestlik müdürlüğündeki ilgili görevlilerle irtibata geçmelidir.

3- Kişinin herhangi bir özel durumu veya mazereti nedeniyle hakkında hazırlanan programa katılamaması veya randevulara gidememesi söz konusu olacak ise durumu önceden vaka sorumlusu bildirmek zorundadır. Kişinin mazereti kabul edilmez ise programlara katılmak ve randevulara gitmek zorunda olup, aksi halde kişi hakkında uyarı işlemi yapılabilir.

4- Kişinin mevcut işi veya başka meşguliyetleri tedavi ve rehberlik programlarına katılmamanın bir mazereti olamaz. Kişi, işini ve mevcut uğraşılarını hakkınızda hazırlanan programlara göre ayarlamak zorundadır.

5- Kişi, Tedavi ve denetimli serbestlik kararı gereğince yapılan program ve çalışmalara, kararın infazı ve denetim için belirlenen kurallara, denetimli serbestlik ve sağlık personelinin uyarı ve önerilerine uymak ve katlanmak zorundadır.

6- Kişi hakkında verilen tedavinin tamamlanmasından sonra bir yıl süreyle kişi hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına devam edilecektir. Kişi denetimli serbestlik tedbiri kapsamında yapılan rehberlik çalışmalarına katılmak zorundadır.

7- Türk Ceza Kanununun 191’inci maddesine göre kişinin,  hakkında uygulanacak denetimli serbestlik tedbiri kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı maddeden uzak kalması, tekrar kullanmaması ve kişiyi bu konuda desteklemek amacıyla denetimli serbestlik personelince belirlenen programlara, etkinliklere, kurs veya seminerlere katılmak zorundadır.

8- Uygulanacak programlar denetimli serbestlik müdürlüğünde yürütülebileceği gibi müdürlük dışında uygun görülen diğer kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarında da yapılabilir. Kişi denetimli serbestlik müdürlüğü dışındaki programlara ve etkinliklere de aynı şekilde katılmak zorundadır.

9- Kişi, dosyanızı takip eden vaka sorumlusu  ile ayda bir görüşmek ve vaka sorumlusu tarafından  istenen hususlara dikkat etmek zorundadır.

10- Kişi, denetimli serbestlik personeli ile hakkındaki kararın yerine getirilmesinde görev alan diğer kurumların personeline saygılı davranmak, müdürlüğün ve diğer kurumların işleyişinin bozulmaması ve güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için gerekli özeni ve dikkati göstermek zorundadır.

11- Kişi, müdürlüğe ya da hakkındaki kararın yerine getirilmesi ile ilgili olan kurumlara alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında ya da kesici, delici aletler ve görevi gereği taşıması gerekmiyor ise ateşli silahlarla gidemez ve bu şekilde yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik çalışmalara katılamaz.

12-Denetimli serbestlik personeli kişinin çalışmalara alkollü, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında katıldığından şüphe ederse kişiye alkol veya uyuşturucu testi yapabilir. Gerektiğinde bu nedenle kişiyi hastaneye sevk edebilir.

13- Kişi, yerleşim yeri adresini değiştirirse yeni adresini denetimli serbestlik müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Kişinin yeni adresini müdürlüğe bildirmemesi ve adres kayıt sisteminden de tespit edilememesi halinde, eski adresine yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

14- Kişi, başka denetimli serbestlik müdürlüğüne nakli gerektirecek şekilde yerleşim yeri adresini değiştirmek isterse adresini değiştirmeden önce talebini gerekçeli bir şekilde yazılı olarak denetimli serbestlik müdürlüğüne iletmek zorundadır. Kişinin başka bir denetimli serbestlik müdürlüğüne nakil talebi infaz işlemleri değerlendirme komisyonunca değerlendirilecek ve karar kişiye ayrıca bildirilecektir.

15- Kişi hakkında yapılan idari nitelikteki eylem ve işlemlere karşı denetimli serbestlik müdürlüğüne itiraz edebilir ya da Silifke İnfaz  Hâkimliğine şikayette bulunabilir.

LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ !

Kişi yukarıda belirtilen kurallara uymak ve katlanmak zorundadır. Kişinin bu kurallara uymaması tedavi ve denetimli serbestlik kararının ihlali olarak değerlendirileceği ve gerektiğinde hakkında verilen tedavi ve denetimli serbestlik kararının HAPİS CEZASINA çevrilmesi talebiyle dosya kapatılarak ilgili mahkemeye gönderilecektir.