Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2023 Yılı Sözleşmeli İcra Katipliği Nihai Başarı Listesi
07.08.2023

T.C.

SİNOP ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 İ L A N

(İlan metninde yazılı olan hususları dikkatli bir şekilde okuyunuz!)
 

            Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığınca 27.04.2023 tarihinde ilan edilen 700 sözleşmeli icra kâtibi alımı ile ilgili olarak; “Sözleşmeli İcra Katipliği Sınavı ” konulu yazısı ile Sinop Gerze Dairesinde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli İcra Katibi unvanlarına ait sınav izinleri komisyonumuz emrine verilmiştir.

            Nihai sınav sonucunda asil, yedek ve başarısız olan ve sınava katılmayan adaylara ilişkin sorgulama ekranı aşağıda belirtilmiştir.

            Sözlü sınav sonucunda ASİL olarak başarılı olan adayların aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde listedeki sıralamaya uygun olarak 18/08/2023 günü mesai bitimine kadar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle Acele Posta Servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

            Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına gerek yoktur.

 

BAŞARILI/ASİL OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği yada barkodlu E-Devlet çıktısı (KPSS sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.) 

2 - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince bu durumun tespitine yönelik yazılı beyan. 

3-Mal Bildirimi (Form için tıklayınız)

4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Elektronik ortamda doldurulması, kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. (2 adet) (Form için tıklayınız)

5- 2022 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (bilgisayar çıktısı)

6- Adlî ve Arşiv Sicil Kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlilik öncesi soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

8-Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız)

9- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile bireylerinin dahil olduğu)

10 - Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

11 - Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği  (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 

12 - Evli olan adayların eşinin iş durumu bildirir beyan, (TIKLAYINIZ)

13 - Sağlık Beyanı, (TIKLAYINIZ)

14 - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince bu durumun tespitine yönelik yazılı beyan, (TIKLAYINIZ)

      Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da eklenmesi gerekmektedir.)

 
NOT: Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların belirtilen süre içerisinde evrakları teslim etmemeleri halinde atanma hakkında vazgeçmiş sayılacakları
 

            “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”
 

            İlanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur. 07/08/2023

ÖNEMLİ : Sorgulama yapılırken TC Kimlik Numarası bitiminde ya da ad soyad bitiminde boşluk bırakılmadan sorgulama yapılması gerekmektedir.

 

 

 

1- Sözleşmeli İcra Katipliği Sorgu Ekranı :

 

Adres

Kefevi Mah. Hükümet Meydanı No:4, 57000 Merkez/Sinop

Telefon

0368 261 2546

0368 261 2641

E-Posta

sinopcbsisaretadalet.gov.tr