Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2023 Yılı Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Mübaşir, Koruma Güvenlik Görevlisi, Şoför ve Hizmetli Nihai Başarı Listeleri Hakkında Duyuru...!!
29.09.2023

T.C.

SİNOP ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 İ L A N

(İlan metninde yazılı olan hususları dikkatli bir şekilde okuyunuz!)

 

            Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce 2023 Yılı için 10.719 Sözleşmeli Personel Alımı Sınav izni kapsamınca Sinop Adliyesine 2 Sözleşmeli Zabıt Katibi. 2 Sözleşmeli Mübaşir, 2 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi; Ayancık Adliyesine 3 Sözleşmeli Zabıt Katibi, 1 Sözleşmeli Mübaşir, 1 Sözleşmeli Şoför; Türkeli Adliyesine 1 Sözleşmeli Zabıt Katibi, 1 Sözleşmeli Mübaşir, 1 Sözleşmeli Şoför ve 1 Sözleşmeli Hizmetli sözleşmeli ünvanlarına ait sınav izinleri Komisyonumuz emrine verilmiştir.

           Nihai sınav sonucunda BAŞARILI-ASİL, BAŞARILI-YEDEK ve BAŞARISIZ olan ve sınava katılmayan adaylara ilişkin sorgulama ekranı aşağıda belirtilmiştir.

           Sözlü sınav sonucunda ASİL olarak başarılı olan adayların aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde listedeki sıralamaya uygun olarak 13/10/2023 günü mesai bitimine kadar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle Acele Posta Servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

               Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına gerek yoktur.

 

BAŞARILI/ASİL OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği yada barkodlu E-Devlet çıktısı (KPSS sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.) 

2- Sağlık Kurulu Raporu (Sadece Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ünvanında Başarılı Olan Adaylar Alacaktır.....!!!)

Sınav ilanının “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin C bendinin (d) alt bendinde belirtilen hususlara ek olarak;

1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,”

hususlarını da kapsayacak şekilde (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu

3-Mal Bildirimi (Form için tıklayınız)

4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Elektronik ortamda doldurulması, kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. (2 adet) (Form için Lütfen tıklayınız)

5- 2022 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (bilgisayar çıktısı)

6- Sertifika veya kurs bitirme belgesi (Koruma ve Güvenlik Görevlisi için)

7- Adlî ve Arşiv Sicil Kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlilik öncesi soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

8-Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair dilekçe (dilekçe örneği için lütfen tıklayınız)

9- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile bireylerinin dahil olduğu)

10- Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

11- Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği  (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 

      Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da eklenmesi gerekmektedir.)

12- Eş durumu dilekçesi (Bekar olanlar dilekçede bekar kutucuğunu işaretleyerek gönderecektir.) (dilekçe örneği için lütfen tıklayınız)

13- Sağlık Beyanı (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç diğer unvanlar için) (Form için Lütfen Tıklayınız)

  

NOT: Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların belirtilen süre içerisinde evrakları teslim etmemeleri halinde atanma hakkında vazgeçmiş sayılacakları

            “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

            İlanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur. 29/09/2023

 

ÖNEMLİ : Sorgulama yapılırken tamamı büyük harf olacak şekilde ve TC Kimlik Numarası bitiminde ya da ad soyad bitiminde boşluk bırakılmadan sorgulama yapılması gerekmektedir.

 

1- Sözleşmeli Zabıt Katibi  Sorgu Ekranı İçin Tıklayınız...!!!

2 - Sözleşmeli Mübaşir  Sorgu Ekranı İçin Tıklayınız...!!!

3- Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sorgu Ekranı İçin Tıklayınız...!!!

4- Sözleşmeli Şoför Hizmetli  Sorgu Ekranı İçin Tıklayınız...!!!

5- Sözleşmeli Hizmetli  Sorgu Ekranı İçin Tıklayınız...!!!

 

 
 

Adres

Kefevi Mah. Hükümet Meydanı No:4, 57000 Merkez/Sinop

Telefon

0368 261 2546

0368 261 2641

E-Posta

sinopcbsisaretadalet.gov.tr