Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2024 Tercüman Bilirkişi İlanı
29.09.2023

SİNOP ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 
SAYI: 2023/185

İ    L   A   N  


    Adli Yargı İlk derece mahkemesi Adalet Komisyonumuz tarafından “Ceza muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca TERCÜMAN listelerinin düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince Sinop ili hudutları (ilçeler dahil) çevresinde  oturan veya  mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan CEZA MAHKEMELERİ VE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDA:
a) Soruşturma ve kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli ve sanığın iddia ve savunmaya ilişkin beyanlarının,
b) Kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmanın, Türkçeye çevrilmesi için 2024 Yılı tercüman bilirkişi listesi oluşturulacaktır.


TERCÜMANLIK ALANLARI            :İşaret Dili,Türkçe dışındaki  tüm yabancı diller


BAŞVURU-LİSTEYE KABUL ŞARTLARI:
Listeye kayıt olabilmek için tercümanın:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
c) En az ilkokul  mezunu olması,
d) Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olması,
e) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve Adliyeye karşı işlenen suçlar, 
12/04/1991 tarihli 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli  zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni  kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma  suçlarından hükümlü olmaması veya  hakkında hükmün açıklanmasının  geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
f) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
g) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,
h) Başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.


BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
Başvuru Dilekçesine:
a) T.C Kimlik Numarası beyanı
b) Banka İban numarası ve şube adı
c) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği
d) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
e) 1 adet vesikalık fotoğraf
f) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.


BAŞVURU USULÜ        :
Başvuru Yeri         : Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı
Başvuru Dilekçesi  : Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet   Komisyonu Başkanlığından veya www.sinop.adalet.gov.tr .adresinden temin edilecektir.
BaşvuruTarihi          : Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak   İsteyenlerin başvuruları 02/10/2023 tarihinde başlayıp 31 /10/2023 günü mesai   bitiminde sona erer. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan başvurular değerlendirilmeyecektir.
Başvuru Dilekçesinde Ayrıca    : T.C Vatandaşlık numarasının ve banka İBAN numarası ile Banka Şubesinin belirtilmesi gerekmektedir. 


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ    :
    1-) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili,  varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
    2-) Başvurular Komisyon tarafından 30/11/2023 tarihine kadar değerlendirilerek, listeye kabul şartlarını taşımayan ve başvuru dilekçesine eklenmesi istenilen belgeleri eksik olanların talebinin  reddine  karar verilir. Redde ilişkin karar www.sinop.adalet.gov.tr adresinde ilanen tebliğ olunur.
    3-) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dile veya diller ile işaret dili varsa çalıştıkları  kurum ve kuruluşların adlar, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste 01/12/2023 Cuma  gününden itibaren  en az yedi gün süreyle Adliye Divanhanesine asılır ve www.sinop.adalet.gov.tr adresinden ilan edilir.


YEMİN VE ETİK İLKELER            :
1- Tercüman olarak kabul edilenlere 08/12/2023 Cuma günü saat 14.00’de  5271 Sayılı Ceza Muhakemesi  Kanunun 64.maddesinin  5.fıkrası uyarınca Sinop Adliyesinde  yeminleri yaptırılacaktır.
2- Tercümanlar görevlerini yaparken aşağıdaki etik ilkelere uygun davranmak zorundadırlar.
 a) Bağımsızlık,
b) Tarafsızlık
c) Dürüst Davranma ve doğruyu söyleme,
d) Görevini bizzat yerine getirme,
 e) Sır saklama,
f) Temel yargılama ilkelerine uygun davranma


LİSTELERİN İLANI:
    Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği 31/12/2023 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ve mahkemelere de duyurulmak üzere Merkez ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste Adliye Divanhanesinde ve ayrıca  www.sinop.adalet.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
    İlan olunur. 25/09/2023

                                           

                           2024 Tercüman Bilirkişi İlanı Başvuru Formu İçin Tıklayınız....!!!!!

Adres

Kefevi Mah. Hükümet Meydanı No:4, 57000 Merkez/Sinop

Telefon

0368 261 2546

0368 261 2641

E-Posta

sinopcbsisaretadalet.gov.tr